لیست بیمه های طرف قرارداد مرکز جراحی محدود مرکزی شهر

جهت خدمات پاراکلینیکی و بستری

۱ بیمه خدمات درمانی ۲۳ بانک سپه
۲ بیمه آتیه سازان حافظ ۲۴ بانک کشاورزی
۳ آسیا   ۲۵ بانک رفاه کارگران
۴ بیمه البرز   ۲۶ بانک ملی
۵ بیمه دانا   ۲۷ بانک ملت
۶ بیمه شهرداری ( شهر سالم) ۲۸ بانک توسعه صادرات
۷ بیمه ارتش ( خدمات درمانی نیروهای مسلح) ۲۹ بانک صنعت و معدن
۸ بیمه سینا ۳۰ بانک مرکزی
۹ بیمه هواپیمایی (هما) ۳۱ شرکت مخابرات زیر ساخت
۱۰ بیمه میهن ۳۲ صداو سیمای جمهوری اسلامی
۱۱ بیمه پارسیان ۳۳ شرکت صنایع مس ایران
۱۲ بیمه سامان   ۳۴ مخابرات سیار
۱۳ بیمه رازی   ۳۵ شرکت فولاد (صنعت و معدن نوین)
۱۴ بیمه SOS( کارافرین، پاسارگاد، نوین)   ۳۶ بیمه ملت
۱۵ بیمه آرمان ۳۷ بیمه ما
۱۶ بانک تجارت ۳۸ بیمه کوثر
۱۷ بانک صادرات ۳۹ بیمه ایران  
۱۸ بانک مسکن ۴۰ هواپیمایی آسمان
۱۹ بانک پاسارگاد ۴۱ بیمه تامین اجتماعی
۲۰ بانک کارآفرین ۴۲ بیمه معلم
۲۱ بیمه دی   ۴۳ بیمه نوین
۲۲   ۴۴  

 بیمه هایی که برای آنها معرفی نامه آنلاین صادر میگردد و نیازی به مراجعه حضوری به سازمان بیمه گر مربوطه نیست