عیوب انکساری
پیوند-قرنیه
شبکیه - ویترکتومی
فیکو - کاتاراکت - آب مروارید
گلوکوم ( آب سیاه)
استرابیسم

تنبلی – استرابیسم

بیماری های پلک و مجاری اشکی

  • جراحی مجاری اشکی کودک
  • جراحی انسداد
  • مجاری بزگسال

خدمات زیبایی