جراحی لیزری عیوب انکساری چشم در چشم پزشکی

همه چیز در خصوص عیوب انکساری و روشهای درمان آن با عمل جراحی لیزر

عیوب انکساری و اصلاح آن توسط جراحی لیزر

عیوب انکساری و اصلاح آن توسط جراحی لیزر٬ لازک٬ لیزیک

عیوب انکساری چیست؟

ابتدا بهتر است بدانیم عیب انکساری چشم چیست و شامل چه مواردی میشود؟
عیب انکساری چشم زمانی اتفاق میافتد که چشم نمیتواند تصویر اجسام را به وضوح ببیند و دچار تاری دید و اختلال دید میشود. که گاهاً علائمی شامل دوبینی و حساسیت به نور ـ هاله بینی اطراف نور، سردرد و احساس فشار اطراف چشم میشود.
عیوب انکساری شامل موارد زیر است:
۱- نزدیک بینی که مشکل در واضح دیدن اجسام دور
۲- دوربینی: مشکل در واضح دیدن اجسام دور و نزدیک
۳- آستیگماتیسم: تاری دید در یک محور و کج دیدن اجسام
۴- پیرچشمی: عدم توانایی در تطابق چشم و تمرکز در واضح دیدن اجسام نزدیک به دلیل پیرچشمی

روشهای اصلاح عیوب انکساری چیست؟

روشهای مختلفی برای اصلاح عیوب انکساری چشم وجود دارد که شامل عینک ـ لنزهای تماسی ـ کارگذاری لنز  به داخل چشم و جراحی با لیزر میباشد.

جراحی با اشعه لیزر رایجترین عمل جراحی انکساری چشم است که در آن از اشعه لیزر برای تغییر شکل قرنیه چشم (قدامیترین لایه سطح انکساری چشم) میباشد. و کیفیت دید بیمار افزایش مییابد. وابستگی به عینک را کاهش میدهد و یا قطع میکند. روشهای جراحی عیب انکساری که توسط لیزر انجام میشود، عبارتند از:

لیزیک ـ لازک ـ PRK ـ فمتوسکند

انتخاب نوع جراحی لیزری چشم توسط چشم پزشک و با در نظر گرفتن شرایط چشم بیمار و مشخصات قرنیه ـ میزان عیب انکساری و عوامل دیگر انجام میشود.

اساس جراحی لیزری چشم در چشم پزشکی چگونه است؟

اشعه لیزر اگزایمر با طول موج ۱۹۳ نانومتر میباشد که نفوذ کمی دارد و در سطحیترین لایه چشم که قرنیه است اثر میگذارد و وارد چشم نمیشود.

از این اشعه برای تراش سطح قرنیه و لایهبرداری در چشم پزشکی استفاده میشود.

برای مقادیر مختلف نزدیکبینی و دوربینی ضخامت متفاوتی از سطح قرنیه برداشته میشود.

انواع روشهای درمان لیزری عیب انکساری در چشم پزشکی

I ) لیزیک LASIK (Laser Insitu Keratomileusis)

روشی است که در آن توسط دستگاه فمتوسکند یا میکروکراتوم لایهای نازک از قرنیه کنار زده میشود، سپس با راهنمایی چشم پزشک جراح، بیمار به چراغ چشمکزن روبروی خود نگاه میکند و اشعه لیزر بر سطح قرنیه تابیده میشود و سپس لایه نازک روی منطقه لیزر شده برگردانده میشود.

  1. II) LASEK (Laser Subepithelial Keratomileusis)

در این روش توسط محلول الکلی، لایه سطحی قرنیه بنام اپی تلیوم کنار زده میشود (این لایه نسبت به لیزیک ضخامت کمتری دارد) تا قرنیه در معرض تابش اشعه لیزر قرار گیرد ـ سپس بعد از تابش لیزر ، لایهای پلیوم در جای اول خود برگردانده میشود.

III) PRK (Photo Refractive Keratectomy)

مانند روش لازک (LASEK) میباشد. با این تفاوت که لایه سطحی اپلی تلیوم برگردانده نمیشود. جهت ترمیم این لایه پس از تابش لیزر از لنز پانسمان تماسی موقت استفاده میشود که پس از ۲ تا یک هفته این لایه ترمیم شده و به حالت اول برمیگردد.

امروزه روش لیزر PRK مورد توجه زیادی واقع شده است. زیرا در این روش نسبت به لیزیک، لایه نازکتری از سطح قرنیه برداشته میشود .