هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی گرامی

روز سلامت مردان ایرانی

درکشور عزیز ما ایران، از سال ۱۳۸۵ هر ساله اولین پنجشنبه ی اسفند ماه تحت عنوان روز مـلی ســــلامت مـــردان نامگذاری شده است.
از سال ۱۳۸۵ براساس پیشنهاد شبکه ۴ سیما و پیرو آن طرح این موضوع در دفتر سلامت خانواده و پذیرش آن و با توجه به اهمیت موضوع سلامت مردان اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال بعنوان روز سلامت مردان نامگذاری و مقرر گردید. هر ساله در این روز با هدف حساس سازی جامعه آموزش و فرهنگ سازی درحد امکان مداخلات تشخیص و درمانی صورت گیرد.که با توجه به اهمیت سلامت مردان وبرای ایجاد فرصت کافی جهت انجام فعالیت ها، برنامه های مربوطه در هفته ای به همین نام(هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی =سما) برگزار می گرددوبرای هریک از روزهای هفته ی سلامت مردان،یک عنوان ویک شعار خاص درنظر گرفته می شود.