عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of رحمان اصغری
رحمان اصغری
استف اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
فاطمه اله دادی
بینایی سنجی
Photo of فواد امیرکورجانی
فواد امیرکورجانی
تصویربردار چشم
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
مهدی باقری
کارشناس بینایی سنجی
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of فاطمه بیرامی
فاطمه بیرامی
مسئول کنترل عفونت
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of زهرا جعفرزاده
زهرا جعفرزاده
بینایی سنجیتریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of رقیه خرم
رقیه خرم
پرستار
Photo of غزال خمسه
غزال خمسه
سرپرستارتریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of مهدی دهقان بنادکی
مهدی دهقان بنادکی
کارشناس بینایی سنجی
Photo of فریبا رشیدی
فریبا رشیدی
بینایی سنجیتریتا
Photo of پروانه رنجبران
پروانه رنجبران
سرپرستار بخش زنان
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of فرهاد صحرایی
فرهاد صحرایی
بینایی سنجی
عکس موجود نمی‌باشد!
نادیا صدیقی
الکتروفیزیولوزیست
Photo of صنم صفری
صنم صفری
مسئول انبار دارویی اتاق عمل
Photo of شادی صمیمی
شادی صمیمی
اتاق عمل
Photo of رضا صیدی یامچی
رضا صیدی یامچی
مسئول اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
امید عربخانی
بهیارتریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of آرین عظیمی
آرین عظیمی
اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of سید محمد کاظم توکلی
سید محمد کاظم توکلی
کارشناس بینایی سنجی
عکس موجود نمی‌باشد!
نجمه کیارسی پور
سرپرستار بخش ENT
Photo of معصومه کیانی فکجور
معصومه کیانی فکجور
سرپرستار بخش مردان
Photo of مهشید محمدجنیدی
مهشید محمدجنیدی
بینایی سنجی
Photo of الهام محمدی
الهام محمدی
مسئول لیزیک
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of سارا مهمان نوازان
سارا مهمان نوازان
بینایی سنجیتریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of محبوبه نعمت خواه
محبوبه نعمت خواه
مسئول اتاق عمل ENT
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!