Photo of ژاله ابوعلیزاده
ژاله ابوعلیزاده
سرپرستار بخش ENT
Photo of رحمان اصغری
رحمان اصغری
استف اتاق عمل
Photo of بهناز امیرآبادی
بهناز امیرآبادی
مدیر پرستاری “شعبه ونک”
عکس موجود نمی‌باشد!
فواد امیرکورجانی
تصویربردار چشم
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
فاطمه ثابت
اتاق عمل
Photo of زهرا جعفرزاده
زهرا جعفرزاده
اپتومتریست تریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
اعظم حدیدی
تصویربردار چشم
Photo of رقیه خرم
رقیه خرم
پرستار
Photo of غزال خمسه
غزال خمسه
مدیر پرستاری “شعبه تریتا”
عکس موجود نمی‌باشد!
مهدی دهقان
اپتومتریست
Photo of فریبا رشیدی
فریبا رشیدی
اپتومتریست تریتا
Photo of پروانه رنجبران
پروانه رنجبران
سرپرستار بخش زنان
Photo of مهناز ریحانی عراقی
مهناز ریحانی عراقی
سرپرستار تریتا
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of صنم صفری
صنم صفری
مسئول انبار دارویی اتاق عمل
Photo of شادی صمیمی
شادی صمیمی
اتاق عمل
Photo of رضا صیدی یامچی
رضا صیدی یامچی
سرپرستار اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
فریبا طولابی
تصویربردار چشم
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of آرین عظیمی
آرین عظیمی
اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of نجمه کیارسی پور
نجمه کیارسی پور
سرپرستار بخش ENT
Photo of معصومه کیانی فکجور
معصومه کیانی فکجور
سرپرستار بخش مردان
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of الهام محمدی
الهام محمدی
مسئول لیزیک
عکس موجود نمی‌باشد!
نفیسه مهروش
تصویربردار چشم
Photo of سارا مهمان نوازان
سارا مهمان نوازان
اپتومتریست تریتا
Photo of سهیلا میرموذن
سهیلا میرموذن
سوپروایزر
Photo of محبوبه نعمت خواه
محبوبه نعمت خواه
مسئول اتاق عمل ENT
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of مژده یزدانی
مژده یزدانی
مسئول کنترل عفونت