عکس موجود نمی‌باشد!
تقی امنی
بیهوشی
عکس موجود نمی‌باشد!
مینا بسامی
اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of محمد ترحمی
محمد ترحمی
اتاق عمل
Photo of سیدحسین حسینی لرگانی
سیدحسین حسینی لرگانی
کارشناس اتاق عمل
Photo of جهانگیر حق پرست ایلماسانی
جهانگیر حق پرست ایلماسانی
مسئول تکنسین بیهوشی
Photo of رقیه خرم
رقیه خرم
پرستار
Photo of غزال خمسه
غزال خمسه
سوپروایزر
Photo of نرگس خوش خبر
نرگس خوش خبر
منشی اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of فریبا رشیدی
فریبا رشیدی
اپتومتریست
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of امین اله زارعی
امین اله زارعی
خدمات پشتیبانی
Photo of سارا سلطانیه
سارا سلطانیه
منشی اتاق عمل
Photo of ملیحه سمواتی
ملیحه سمواتی
پرستارچشمخانهپرستاری
Photo of یوسف صدق
یوسف صدق
خدمات پشتیبانی
Photo of صنم صفری
صنم صفری
اتاق عمل
Photo of شادی صمیمی
شادی صمیمی
اتاق عمل
Photo of رضا صیدی یامچی
رضا صیدی یامچی
مسئول اتاق عمل
Photo of آرین عظیمی
آرین عظیمی
اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
سحر قاسمی
اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
آذر قاسمیان
اتاق عملچشمخانهاتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of علیرضا گنجی استانجین
علیرضا گنجی استانجین
مسئول آموزش اتاق عمل
Photo of الهام محمدی
الهام محمدی
مسئول لیزیک
Photo of مرضیه مغربی
مرضیه مغربی
منشی اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
عکس موجود نمی‌باشد!
سمانه مهدویان
اتاق عملچشمخانهاتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!
Photo of محبوبه نعمت خواه
محبوبه نعمت خواه
مسئول اتاق عمل
عکس موجود نمی‌باشد!